لینکهای مرتبط
 

بیمارستان بابل کلینیک
 

سازمان نظام پزشکی


 

 

     مدیران

    آقای دکترجمشید  زارع نژاد: مالک -  مؤسس- رئیس هیئت مدیره                                                        

    آقای دکتر حمید عزیزپور : مؤسس، مسئول فنی ، عضو هئیت مدیره                           
        

    آقای دکتر محمد حسین آری طبرستانی  : مؤسس  ، مسئول فنی ، عضو هیئت مدیره      
 

    آقای دکتر  سید علی طهرانی : مسئول فنی  ، عضو هیئت مدیره                  
 

    جناب آقای محمد حسن تقوی :  مدیر امورعمومی  ، جانشین هیئت مدیره    
 

     پزشکان
 

    آقای دکتر  ماهان مازیار                                                                               

 

    آقای دکتر  محمد  علی  جغتایی                                                              

 

    آقای دکتر محجور  ساجدی                                                                       

 

    آقای دکتر  مهدی رشیدی                                                                       

 

    آقای دکتر حسن جورسرا                                                                           
 

     دندانپزشکان

    آقای دکتر  سید مرتضی  موّحدی

    آقای دکتر  سید محمود  موّحدی

    آقای دکتر  مهیار بهرامی

    آقای دکتر همایون بایرامی
 

 

  Copyright 2009 | Kaya IT